เงื่อนไขการใช้บริการ

นโยบายการเปลี่ยน / การคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน หรือ รับประกันสภาพสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือ การจัดสินค้าผิดพลาด ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืน กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากบริษัทแต่เกิดจากการฝากส่งทางไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชน ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายดำเนินการเรียกค่าเสียหายเอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพดั้งเดิม ไม่เสียหาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ เป็นผู้ชี้ขาดในการรับประกันสินค้า